Rozdělení akcií

Je potřeba si uvědomit, že rozdělní podle níže uvedených kategorií je nezávislé, např. je možné emitovat akci kmenovou, se jmenovitou hodnotou, v listinné podobě, ve formě na jméno.

 • Akcie se jmenovitou hodnotou
  Akcie jak je v ČR všichni známe. Podíl na základním kapitálu (a na hlasovacích právech, právu na dividendě a likvidačním zůstatku) je dán poměrem jmenovité hodnoty a celkového základního kapitálu.
 • Kusové akcie (v ČR až od 2014)
  V českém právu novinka. Tyto akcie nemají uvedenou jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Vydá-li společnost kusové akcie, nemůže vydat nebo mít vydány akcie se jmenovitou hodnotou. Podíl na základním kapitálu se u kusové akcie určí podle počtu akcií. Na jednu kusovou akcii připadá jeden hlas, ledaže stanovy připouští vydání akcií s rozdílnou váhou hlasů.

Dělení z hlediska podoby

 • Akcie listinné (fyzické listiny). Listinné akcie mohou být vydány jako
  • Jednotlivé akcie
  • Hromadné listiny, kde jedna listina zastupuje více akcií a lze ji „rozměnit“
 • Akcie zaknihované (zápis v evidenci)
  Zaknihované akcie existují pouze jako evidenční záznamy (můžete si představit obdobu peněz na účtu v bance) Vést evidenci zaknihovaných cenných papírů může pouze licencovaný subjekt, většinou se využívá služeb centrálního depozitáře. V ČR jeho úlohu plní Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
 • Mezikrok – imobilizované akcie
  jedná se listinné akcie, složené do (hromadné) úschovy k licencovanému subjektu, který následně vydá zaknihovaný ekvivalent a vede evidenci vlastníků.  I když se u takových akcií mění vlastník, akcie fyzicky neopouštějí hromadnou úschovu a mění se pouze příslušné záznamy. Práce s imobilizovanými akciemi je totožná jako u akcií zaknihovaných.

Dělení z hlediska formy

 • Akcie na jméno je vydávána na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). Je posuzována jako cenný papír na řad: v listinné podobě je na ní jméno vlastníka napsáno a dále se převádí rubopisem (tzv. indosamentem) a jejím fyzickým předáním. V zaknihované podobě se převádí smlouvou a registrací převodu u emitenta.  Výhodou je lepší ochrana proti odcizení, Převoditelnost akcií na jméno lze stanovami omezit (nikoli vyloučit) a vázat tento převod na souhlas některého z orgánů společnosti.
  Emitent vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu!
  Akcionáři s akciemi na jméno mají právo si vyžádat úplný seznam všech ostatních akcionářů s akciemi na jméno.
 • Akcie na majitele je posuzována jako cenný papír na doručitele. Držitel je pro společnost anonymní (dokud neuplatní právo s akcií spojené). V zaknihované podobě se také převádějí smlouvou a registrací podle § 21 zák. o cen. pap. V listinné podobě stačí nicméně jen fyzické předání (není třeba indosament). Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích. Akcie na majitele jsou vždy volně převoditelné.

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Provozujeme portály www.vstupnaburzu.cz a www.dluhopisove.info.  Naše pobočky naleznete v Praze a Brně. T: 800 297 787, @: corporate@cyrrus.cz.