Proces přeměny akcií

Přeměna akcií má vždy 3 základní fáze

  • Rozhodnutí
    Změna v akciích je vždy změnou stanov. Z toho plyne potřeba rozhodnout o změně na valné hromadě společnosti. O rozhodnutí je potřeba pořídit notářský zápis.
  • Realizace
    Sestává jednak ze zápisu změn do obchodního rejstříku a dále ve faktické výměně akcií. Listinné akcie musí akcionáři odevzdat společnosti a případně převzít nové, pokud jsou také listinné.

U zaknihovaných akcií řeší společnost jejich zrušení přímo s depozitářem bez účasti akcionářů a akcie jsou vymazány. Při emisi nových zaknihovaných akcií však akcionáři musí poskytnout součinnost a nahlásit společnosti číslo svého účtu u depozitáře. Bez jejich součinnosti není společnost schopna potřebný účet jakkoliv zjistit.

  • Řešení nevyměněných akcií
    Pokud v procesu dojde (a ono často dochází) k situaci, že akcionáři buď neodevzdají staré listinné akcie, nebo případně nenahlásí číslo účtu pro emisi nových zaknihovaných akcií, musí společnost postupovat podle § 214 Obchodního zákoníku.

Znamená to prohlásit nevrácené akcie za neplatné a příslušné nové akcie prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě. Výtěžek takové dražby je pak po odečtení nákladů rozdělen mezi takto postižené bývalé akcionáře.

Důsledky a vedlejší efekty

Ze zkušenosti můžeme říci, že procesy přeměn akcií vedou často ke konsolidaci vlastnictví, a to jak v důsledku případných odprodejů akcionáři při vracení původních akcií, tak v důsledku dražby.

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Provozujeme portály www.vstupnaburzu.cz a www.dluhopisove.info.  Naše pobočky naleznete v Praze a Brně. T: 800 297 787, @: corporate@cyrrus.cz.